Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΙΤΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MULTIX
Διεύθυνση: ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 59, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810341808
e-mail: multix@multix.gr
Ιστοσελίδα: http://www.multix.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 61201300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 61204901 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP) 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011105 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας check
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
6 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
7 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
8 61201300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
9 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
10 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας  
11 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου  
12 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
13 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
14 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
15 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή  
16 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
17 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
18 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
19 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
20 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
21 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
22 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
23 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
24 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
25 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
26 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
27 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
28 62011105 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού  
29 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
30 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
31 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
32 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)  
33 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων  
34 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
35 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
36 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού  
37 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων  
38 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών  
39 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
40 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
41 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
42 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
43 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
44 61204901 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου  
45 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP)  
46 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  
47 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  
48 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121