Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ARIA TERRA A.E.
Διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 9, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810341364
FAX: 2810222456|-
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 23121000 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων 38000000 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 38100000 Συλλογή απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38200000 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 43200000 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43341000 Εργασίες χρωματισμών 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 77000000 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων check
2 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
3 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα  
4 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
5 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
6 77000000 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης  
7 43200000 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
8 38200000 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων  
9 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
11 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
12 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
13 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
14 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
15 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων  
16 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
17 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
18 23121000 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού  
19 38100000 Συλλογή απορριμμάτων  
20 38000000 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών  
21 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
22 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού  
23 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
24 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
25 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
26 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
27 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
28 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
29 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
30 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
31 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
32 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων  
33 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
34 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
35 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
36 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
37 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
38 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
39 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
40 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
41 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
42 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
43 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου  
44 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
45 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
46 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121