Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Διακριτικός τίτλος: CRETA ECO - PHOENIX Α.Ε. ΚΑΙ CRETA ECO - PHOENIX WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING S.A.
Διεύθυνση: ΞΕΡΑΠΗΔΙΕΣ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380644
FAX: 2810380645|-
e-mail: info@cretaeco.gr
Ιστοσελίδα: www.cretaeco.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού check
2 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 52100000 Αποθήκευση  
5 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
6 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
7 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
11 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
12 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
13 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
14 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
15 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
16 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων  
19 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων  
20 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
21 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
22 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου  
23 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
24 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
25 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
26 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
27 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
28 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
29 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
30 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121