Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MICROSALESPOINT Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΑΛΗΨΗ, 70014, ΑΝΑΛΗΨΗ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ιστοσελίδα: www.microsales.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Α. Σκοποί της εταιρείας είναι : 1)Η εμπορία χονδρική-λιανική, εισαγωγή -εξαγωγή παντός είδους τρο-φίμου-ποτού, νερού, μπύρας, αναψυκτικών, αφεψημάτων,ειδών περι-πτέρου-ψιλικών, παραδοσιακών προϊόντων ,τουριστικών ειδών και ει-δών λαϊκής τέχνης. 2)Η πάσης φύσεως εμπορία ειδών ένδυσης-υπόδησης, γυαλιών και ει-δών αξεσουάρ. 3)Η πάσης φύσεως εμπορία χονδρική ?λιανική, εισαγωγή-εξαγωγή, α-γροτικών μηχανημάτων, γεωργικών-κτηνοτροφικών εφοδίων ,και γενι-κότερα εργαλείων. 4)Η άσκηση επιχείρησης ζαχαροπλαστείου, φούρνου, αρτο-ποιίας, καφέ μπαρ και η εν γένει επιχείρηση εστίασης και αναψυχής καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος. 5)Η τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου και άλλων αγροτικών προϊόντων. 6)Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας κάθε προϊόντος μεταποιημένου ή ακατέργαστου, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών αυτών. 6)Η εν γένει διενέργεια εμπορικών πράξεων ή παροχή υπηρεσιών. 7)Η αγορά οικοπέδων και ανέγερση οικοδομών με σκοπό την πώληση ή ιδιόχρηση. 8)Η ανέγερση ξενοδοχείων, ξενώνων, εμπορικών κέντρων, πολυκατοι-κιών και παντός άλλου συγκροτήματος κατοικιών καθώς και η κατα-σκευή παντός τεχνικού ή οικοδομικού έργου και γενικώς η άσκηση οι-κοδομικών επιχειρήσεων και με το σύστημα της αντιπαροχής. 9) Η αγορά ή μίσθωση κτημάτων αστικών ή αγροτικών για την πραγμα-τοποίηση των παραπάνω σκοπών ή την αυτοτελή ανοικοδόμηση και εκ-μετάλλευση τους. 10) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας. 11) Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών, τουριστικών διαφημιστι-κών επιχειρήσεων, με την κτήση ,ανέγερση και εκμετάλλευση γηπέ-δων, ξενοδοχείων ,μοτέλ,ξενώνων,περιπτέρων, μίνι μάρκετ,σουπερ μάρκετ, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και κέντρων αναψυχής και των λοιπών γενικά εγκαταστάσεων ατομικού ή ομαδικού τουρι-σμού,αγροτουρισμού και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού κα-θώς και η κατασκευή προστασία αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσια-κών οικισμών και ξενώνων. 12) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας είτε από την ηλιακή, μέσω εγκαταστημένων από αυτήν φωτοβολταϊκών μο-νάδων, είτε γενικά από οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε κατάλληλες προς το σκοπό αυτό ίδιες ή μισθωμένες από τρίτους εκτάσεις, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής. 13) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ενδεικτικά διά αγοραπωλησίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων. 14) Κάθε συναφής εργασία, πάντοτε προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών και επίτευξη εμπορικού κέρδους. 15) Η παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου. 16)Η παροχή δανείου σε τρίτο. Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. ε) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρό-ντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά check
2 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
3 47262704 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού  
4 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121