Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MANAGΕMENT SELECTED WHITE HOTELS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MS WHITE HOTELS SINGLE MEMBER P.C.
Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΡΝ 26, Τ.Κ. , ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810344205
e-mail: accounts@mswhitehospitality.gr
Ιστοσελίδα: http://mswhitehotels.gr mswhitehotels.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) Ο τουρισμός και κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτόν και ειδικότερα η αγορά, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η διαχείριση, η ίδρυση και εκμετάλλευση, η διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων και εμπορικών γενικά ακινήτων και γενικά κάθε εμπορικής επιχείρησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση, αγορά, πώληση, εκμετάλλευση και ενοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, καταστημάτων πώλησης οποιονδήποτε ειδών (διατροφής, ψιλικών κ.λ.π.) όπως σούπερ μάρκετ (super market) ή μίνι μάρκετ (mini market) κ.λ.π. γραφείων γενικά εξυπηρετήσεως τουριστών, καθώς και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και γενικά η ανάπτυξη κάθε συναφούς προς το σκοπό αυτό δραστηριότητας . Η εμπορία γενικά κάθε είδους προϊόντων. Η παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών, η αντιπροσώπευση εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται τα εν λόγω είδη και η μίσθωση ή αγορά και εκμίσθωση κτιρίων, για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οικοδομικές εργασίες σε ιδιόκτητα και ξένα ακίνητα με το σύστημα της αντιπα¬ροχής ή μη. Επίσης η μίσθωση ακινήτου, του οποίου την κυριότητα έχει τρίτος και στο οποίο η εταιρεία θα ανεγείρει οικοδομές με δαπάνες της, και τις οποίες οικοδομές μετά την ανοικοδόμηση των θα εκμεταλλεύεται για συγκεκριμένο διάστημα αυτή ενώ μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης (εκμετάλλευσης) αυτής η κυριότητα των ανεγερθέντων κτισμάτων θα παρα¬μένει στην κυριότητα του κυρίου του εδάφους. Αγοραπωλησίες, μισθώσεις και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων υφ΄ οιανδή¬ποτε μορφή και νομική σχέση. Ανάληψη Αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού Η κατασκευή παντός ιδιωτικού τεχνικού έργου στην Ελλάδα ή στην αλλο¬δαπή, με κάθε είδους σύμβαση. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για τον τουρισμό και την εν γένει ανάπτυξη της κινητής ή ακί¬νητης περιουσίας, ως και η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για λογαριασμών τρίτων. Κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα που επιθυμούν οι εταίροι. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία θα δύναται, α) να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συγχωνεύεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και να απορροφά ή απορροφάται, όπως και επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο αποκτώντας μετοχές και εταιρικά μερίδιά της, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να δρα κοινοπρακτικά, ή να συστήνει νέα νομικά πρόσωπα με αυτό, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και να μισθώνει και να αποκτά ακίνητα για τις ανάγκες των εργασιών της ε) να αποκτά ή να μισθώνει οιασδήποτε φύσεως ή χαρακτηρισμού μεταφορικά μέσα για τις ανάγκες των εργασιών της και στ) Επίσης για τους άνω σκοπούς να μισθώνει ακίνητα ή τμήματα αυτών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
3 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
4 66192100 Υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121