Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΤΙΕΡΡΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΟΝΑΚΗ 6, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810241010
e-mail: logistirio@tierra.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
6 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
7 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
8 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
9 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
10 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
11 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
12 43110000 Κατεδαφίσεις  
13 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
14 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
15 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
16 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
17 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
18 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
20 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
21 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
22 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
23 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
24 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
25 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
26 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
27 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
28 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
29 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
30 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
31 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
32 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
33 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
34 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
35 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
36 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
37 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
38 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
39 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
40 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
41 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
42 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
43 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121