Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NETMECHANICS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NETMECHANICS ΑΕ
Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 23, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810320530
FAX: 2810320570
e-mail: INFO@NETMECHANICS.GR
Ιστοσελίδα: www.netmechanics.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet 59121201 Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
4 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
5 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
6 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
7 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
8 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
9 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
10 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
11 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
12 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
13 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
14 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών  
15 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
16 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 59121201 Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων  
18 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
19 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
20 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
21 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
22 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
23 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
24 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
25 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
26 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
27 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
28 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
29 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
30 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
31 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
32 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
33 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
34 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
35 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
36 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
37 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
38 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121