Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Διακριτικός τίτλος: CRETA ECO - PHOENIX Α.Ε. ΚΑΙ CRETA ECO - PHOENIX WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING S.A.
Διεύθυνση: ΞΕΡΑΠΗΔΙΕΣ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380644
FAX: 2810380645|-
e-mail: info@cretaeco.gr
Ιστοσελίδα: www.cretaeco.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων 38115600 Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων 38115700 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38122100 Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων 38122200 Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων 38122300 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 38122500 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων 38122600 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38221000 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38221100 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38222000 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38222100 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38322100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 38322300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού 38322400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου 38322900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 52100000 Αποθήκευση 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού check
2 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
5 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
6 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα  
7 52100000 Αποθήκευση  
8 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
9 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
10 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
11 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
12 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
13 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
14 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
15 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
16 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
17 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων  
18 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
19 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
20 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
21 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
23 38322900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών  
24 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
25 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
26 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
27 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
28 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
29 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
30 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου  
31 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού  
32 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
33 38322400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου  
34 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
35 38322100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων  
36 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων  
37 38322300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού  
38 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
39 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών  
40 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
41 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
42 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ  
43 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
44 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
45 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών  
46 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών  
47 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
48 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
49 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ  
50 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
51 38122300 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων  
52 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
53 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
54 38115700 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα  
55 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
56 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
57 38122100 Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων  
58 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
59 38122600 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
60 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
61 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
62 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
63 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
64 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
65 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
66 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
67 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων  
68 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων  
69 38222100 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων  
70 38222000 Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
71 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων  
72 38115600 Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων  
73 38122200 Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων  
74 38122500 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων  
75 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
76 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
77 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
78 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
79 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
80 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
81 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου  
82 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
83 38221100 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων  
84 38221000 Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
85 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
86 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
87 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
88 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
89 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
90 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
91 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
92 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
93 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
94 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
95 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
96 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
97 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
98 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
99 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
100 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
101 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
102 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
103 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
104 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
105 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
106 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
107 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
108 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
109 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121